Uzatılmış Garanti Seçenekleri

Uzatılmış Garanti Seçenekleri

EK GARANTİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME METNİ

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve
sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı
hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, 14.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACI’YA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Teminatı Veren Sigortacının
Ticaret Ünvanı : Gulf Sigorta A.Ş.
Adresi : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 4/2 Kat:4-5 Akkom Ofis Park
Cessas Plaza Ümraniye, İstanbul
Web Sitesi : www.gulfsigorta.com.tr
Hasar İhbar Hattı : 0850 252 52 62

C. GENEL UYARILAR
1. Sigortanız hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, kazaen zarara uğrama ve çalınma
güvencesinden, Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları, Hırsızlık Sigortası ve klozlarda yer
alan hususları dikkatlice okuyunuz.
2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin
teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, poliçe teslim edilmiş olsa
bile sigortacının sorumluluğu başlamaz.
3. Prim ödemesinde, “mutlaka”, “kesin” gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hallerde
(Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda
ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.
4. Sigorta ettiren, Sigorta Sözleşmesi (“Sözleşme”)’ndeki hakların kullanılmamış olması
kaydıyla sigorta poliçesi ve fatura ile başvurarak Sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren
otuz (30) gün içinde Sözleşmeden cayabilir. Sonraki dönemdeki fesih ise ancak Türk Ticaret
Kanunundaki (“TTK”) koşullar çerçevesinde gerçekleştirilebilir.
5. Sözleşmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam
ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden, kanuni bir sebep olmadan sigorta ettirenin
isteğine bağlı olarak poliçenin feshedilmesi halinde ise prim iadesi sigortacının tarifesinde yer
alan kısa müddet esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu
tarihe kadar ödenmeyen eksik prim ilgili şekilde hesap edilerek sigortacıya ödenir.
6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda
sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi
uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.

2 | S a y f a E k G a r a n t i S i g o r t a s ı B i l g i l e n d i r m e M e t n i
7. Sözleşmenin kurulması halinde; poliçe vade bitiminde otomatik olarak yenilenmeyecek olup,
sigorta ettiren / sigortalının talebi halinde yenilenecektir. Sigortacının rizikoda bir değişiklik,
hasar veya tahsilat gibi sebeplerle poliçeyi yenilememe hakkı saklıdır.
8. Sözleşmede yapılacak değişiklikler, zeyilname ile gösterilir.
9. Hasar halinde sigortalının yükümlülükleri ve haklarına poliçede detaylı olarak yer verilmiştir.
Lütfen ilgili kısmı dikkatlice okuyunuz. Hasar Bildiriminin gecikmesi tazminatta artışa neden
olursa TTK’nın ilgili hükümleri uyarınca tazminat miktarında indirim söz konusu olabilir.

D. SİGORTA’NIN KONUSU VE TEMİNATLAR
İşbu sigorta sözleşmesi, Sigortacı tarafından RENGİ ALEM müşterisine, kazaen zarara uğrama ve
çalınma güvencesinden, Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları, Hırsızlık Sigortası Genel
Şartları kapsamında ve Ürün için Üretici veya İthalatçı firma tarafından verilen yasal garanti
süresinden sonra üründe üretici hatasından dolayı meydana gelebilecek işçilik ve mekanik kusurlar
için doğan zararlara ve elektrik, rutubet ve tozlanma arızalarına karşı Sigortalı sıfatıyla poliçede
belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkı tanımaktadır.
Sigortacı, Sigorta Süresi içinde gerçekleşen bir Sigortalı Olayın sonucu Sigortalının Cihazının
hasarlanması durumunda, iş bu Sözleşmedeki hüküm ve şartlar, teminat dışında kalan haller ve
limitler çerçevesinde, KDV dâhil herhangi bir indirime konu edilmemiş satış fiyatına kadar olmak
üzere, Cihazın onarılması ya da sigortalıya verilecek RENGİ ALEM Alışveriş çeki masraflarını
tazmin eder.
Lütfen, teminat dışında kalan haller için bu formla birlikte teslim edilen, poliçenizi dikkatlice
okuyunuz.

E. MUAFİYET
Kazaen Zarara Uğrama ve Çalınma güvencesi kapsamında ürünün tamamen hasarlanması
durumunda, ürünün fatura üzerindeki tüketici alış fiyatı üzerinden %40 muafiyet uygulanması
sonrasında kalan tutar kadar sigortalıya RENGİ ALEM Alışveriş çeki verilecektir.
Elektrik, Rutubet ve Tozlanma Arızaları ve Uzatılmış Garanti Sigortası kapsamında, ürünün
tamamen hasarlanması durumunda, ürünün fatura üzerindeki tüketici alış fiyatını aşmayan güncel
piyasa fiyatına eşit tutarda sigortalıya RENGİ ALEM Alışveriş çeki verilecektir.
Değişim durumunda kusurlu Cihaz Gulf Sigorta A.Ş. ‘nin malı olur.
İşbu sigorta kapsamındaki ürün değiştirildiğinde ya da RENGİ ALEM Alışveriş çeki verildiğinde
poliçe geri ödeme yapılmaksızın kendiliğinden sona ermektedir.

F. TAHKİM
Sigortacı, Sigorta Tahkim Komisyonu üyesidir. Sigorta Ettiren, bu Sözleşme’den doğan bir
uyuşmazlık nedeniyle Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilir. Sigorta Tahkim Komisyonu’na
başvuru ile ilgili hususlar 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesi ile Sigortacılıkta

3 | S a y f a E k G a r a n t i S i g o r t a s ı B i l g i l e n d i r m e M e t n i
Tahkime İlişkin Yönetmelik’te düzenlenmektedir. Sigorta Ettiren, tahkime ilişkin olarak
www.sigortatahkim.org internet adresinden daha fazla bilgi edinebilir.
Detaylı bilgilendirme için lütfen sigorta poliçenizde yer alan Sözleşme maddelerini dikkatlice
okuyunuz.

Hasar süreçlerinde, Sigortalı’nın poliçesinin devam ediyor olması ve müşteri TCKN ve/veya
IMEI Seri numarası ispatı aranır.

Hasar halinde: Sigortalı, arızanın farkına varır varmaz, en kısa zamanda 0850 252 52 62 numaralı
hattan arıza talebini Sigortacı’ya iletir.